,

ขอแสดงความยินดีกับ นายภควัต จารุพันธุ์ ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ 18 September 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายภควัต จารุพันธุ์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ในความดูแลของ
รศ.ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และ ผศ.ดร. ชมดาว สินธุวนิชย์ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในระดับปริญญาโท

(รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2565 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)