เว็บไซต์ Siam Chicken Bioresource Project

โพสเมื่อ 13 September 2023

ด้วยหน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนและเครือข่ายการวิจัยได้จัดทำเว็บไซต์ Siam Chicken Bioresource Project เพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในไก่ป่า ไก่พื้นเมือง และไก่ประจำถิ่นของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทั้งวงการอุตสาหกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน แลกเปลี่ยนความรู้สู่ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยทางด้านทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ และการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ในการประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซต์ https://www.sci.ku.ac.th/scbp/