,

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้น และการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ 28 June 2023

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้น และการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

doc280666-1


ดาวน์โหลดเอกสาร