ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

โพสเมื่อ 26 May 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากระบบ TCAS รอบ Portfolio และรอบ Quota เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 คน เข้าศึกษาหลักสูตรภาคปกติ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์…

doc260566


ดาวน์โหลดเอกสาร