,

ขอเชิญคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ OBE เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ 24 April 2023

คณะวิทยาศาสตร์  ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ OBE เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สามารถเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่จัดโครงการ : วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566
สถานที่จัดโครงการ : ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด) ถึง 31 พฤษภาคม 2566 : https://kasets.art/fM3Cfh

โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร 2  ท่าน ดังนี้

รศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ
เวลา      08.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 9.15 น.   คณบดีกล่าวเปิดงาน
09.15 – 10.15 น.  บรรยาย หัวข้อ “OBE คืออะไร สำคัญอย่างไร?”
10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ   หัวข้อ “การเชื่อมโยงระหว่าง PLO, YLO, CLO และ LLO” 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียน LLO” 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม