,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ ที่ได้รับรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2023 (ประเภทบุคคล)

โพสเมื่อ 1 April 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ หน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ (Animal Genomics and Bioresource Research Unit: AGB Research Unit)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ได้รับรางวัล Mahidol Science Environment
& Sustainability Award 2023 (ประเภทบุคคล)