,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัญชลี  ศิริขจรกิจ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 28 March 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  ศิริขจรกิจ ภาควิชาพันธุศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565