การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566 โครงการวิจัย “โครงการการเพิ่มขีดความสามารถการปรับปรุงพันธุ์กลุ่มปลาดุก (ปลาดุกอุย, ปลาดุกยักษ์ และลูกผสมบิ๊กอุย) เพื่อยกระดับผลผลิตและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน”

โพสเมื่อ 2 February 2023

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายเลขานุการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง นำโดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานคณะกรรมการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุม 401 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.ครศร  ศรีกุลนาถ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ หัวหน้าโครงการได้ต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายเลขานุการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เพื่อนำเสนอโครงการวิจัย “โครงการการเพิ่มขีดความสามารถการปรับปรุงพันธุ์กลุ่มปลาดุก (ปลาดุกอุย, ปลาดุกยักษ์ และลูกผสมบิ๊กอุย) เพื่อยกระดับผลผลิตและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน” ประกอบการขอรับการพิจารณารับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566 เพื่อคณะกรรมการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูงจะได้รับทราบข้อมูลโครงการวิจัย และความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของทีมวิจัย เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อไป