,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ ที่ได้ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐาน Thailand Professional Standard Framework ในระดับ 3

โพสเมื่อ 25 January 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ ที่ได้ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐาน Thailand Professional Standard Framework ในระดับ 3 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นท่านแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์