,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์ ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

โพสเมื่อ 29 December 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พสวท. และทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
จาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม