,

ขอแสดงความยินดีกับ นายธันยธรณ์ แสนใจรักษ์ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี สายวิชาเคมีอนินทรีย์ ได้รับรางวัล ระดับ Silver (เหรียญเงิน) จากการแข่งขัน Young Rising Stars of Science Award 2022

โพสเมื่อ 27 December 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธันยธรณ์ แสนใจรักษ์ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี สายวิชาเคมีอนินทรีย์ ได้รับรางวัล ระดับ Silver (เหรียญเงิน) จากการแข่งขัน Young Rising Stars of Science Award 2022 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับการเสนอชื่อจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ให้ข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี (senior project) เรื่อง PLATINUM AND PtNi NANOPARTICLE-SUPPORTED MULTIWALLED CARBON NANOTUBE ELECTROCATALYSTS PREPARED BY ONE-POT PYROLYTIC SYNTHESIS WITH AN IONIC LIQUID FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology – based innovation (STT) ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิทัต หาสิน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ