,

ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวธัญพร  พงษ์พันธุ์คุ้ม  บัณฑิตศึกษา สายวิชาเคมีอินทรีย์ ได้รับรางวัล  Best Poster Presentation Award จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โพสเมื่อ 27 December 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินนดีกับ นางสาวธัญพร  พงษ์พันธุ์คุ้ม บัณฑิตศึกษา สายวิชาเคมีอินทรีย์ ที่ได้รับ Best Poster Presentation Award จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Bromination of 2-Aminopyrazine: The Experiental and Computational Studies” ในการประชุมวิวิชาการระดับนานาชาติ The 48th International Congress on Science, Tecnology and Technology-based Innovation (STT48) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  เชื้อวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

Cr.https://chem.sci.ku.ac.th/kemi/index.php/2021-05-06-16-30-23/156-best-poster-presentation?fbclid=IwAR35gn04yHS8mtkLEJMeUk1AetYA0p92PpLHIyQchedTLseoXc00ogtAs0c