,

ขอแสดงความยินดีกับ นายวงศ์เวชช เชาวน์ชูเวชช ที่ได้รับ เหรียญรางวัลระดับ Gold (เหรียญทอง) สาขาธรณีและสิ่งแวดล้อม ในการแข่งขัน YRSS 2022

โพสเมื่อ 7 December 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวงศ์เวชช เชาวน์ชูเวชช นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ เหรียญรางวัลระดับ Gold 🏅 (เหรียญทอง) สาขาธรณีและสิ่งแวดล้อม จากการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง A Spinosaurid from the Early Cretaceous Khok Kruat Formation (Aptian—Albian), Khon Kaen Province, Northeastern Thailand ในการแข่งขัน YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2022 (YRSS 2022) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์