,

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สตรีรัตน์ พราหมณ์เกษม ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขัน YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2022 (YRSS 2022)

โพสเมื่อ 7 December 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสตรีรัตน์ พราหมณ์เกษม นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาสัตววิทยา ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
ในการแข่งขัน YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2022 (YRSS 2022)
จากการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “Species diversity and habitat utilization of Tadepoles at Khlong Saeng Wil Sanctuary”
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช