,

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร และ นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2566

โพสเมื่อ 2 December 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร และ นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2566 จาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ประเภทนักวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ นิสิตเก่า มก. รุ่น 34 สาขาเกษตร
2. ประเภทนักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช นิสิตเก่า มก. รุ่น 31 สาขาจุลชีววิทยา
3. ประเภทนักวิจัย : ศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา ศรีฟ้า นิสิตเก่า มก. รุ่น 34 สาขาจุลชีววิทยา
4. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม : รศ.ดร.สุพรรณา เตชะสกุล นิสิตเก่า มก. รุ่น 35 สาขาเคมี
5. ประเภทนักบริหารภาคเอกชน : นาวาโทวิรุฬห์ โชติบุตร นิสิตเก่า มก. รุ่น 34 สาขาชีววิทยา