1 ธ.ค. 65 – เปิดใช้งานระบบการจองห้อง/จองยานพาหนะ (e-Service) คณะวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ 30 November 2022

ด้วย สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการจองห้องประชุม/จองยานพาหนะ (e-Service) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้งานห้องประชุมและยานพาหนะของคณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้จองสามารถตรวจสอบสถานะการจองห้องประชุม/ยานพาหนะผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการจองห้องประชุม/จองยานพาหนะ (e-Service) ผ่านเว็บไซต์ https://www.sci.ku.ac.th/eservice โดยจะเปิดใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้แนบขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน