,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 1 November 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฏ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ ภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565