งานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล

วริศษา นรินทร
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
fsciwsna@ku.ac.th
โทร โทร 646109

หน่วยอำนวยการ

เพ็ญพิชชา ผินสูงเนิน
หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
fscipcp@ku.ac.th
โทร 646105

Our Lab Image

นงเยาว์ หอมสวาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fscinyh@ku.ac.th
โทร 646110

Our Lab Image

ทรงพล เสาวภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscisps@ku.ac.th
โทร 646060

Our Lab Image

วิยุทธิ์ ตันมงคลกาญจน์
บรรณารักษ์
libvyt@ku.ac.th
โทร 646103

Our Lab Image

วรพจน์ สุวรรณภูมิ
(พนักงานธุรการ ส 2)
fsciwps@ku.ac.th
โทร 646103

หน่วยทรัพยากรบุคคล


หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล

โทร 646107

Our Lab Image

ภูวเมศฐ์ สันติพันธ์ธนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fscitws@ku.ac.th
โทร 646111

Our Lab Image

พลเชษฐ์ ครุธวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fsciphkr@ku.ac.th
โทร 646800

Our Lab Image

สิตานัน ชูศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscisnc@ku.ac.th
โทร

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ปานทิพย์ ชัยจักร์
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
fsciptc@ku.ac.th
โทร 646127

Our Lab Image

สายัน จิวจรัสรงค์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
fscisyj@ku.ac.th
โทร 646131

Our Lab Image

สุรศักดิ์ ผลชอุ่ม
พนักงานขับรถยนต์
fsci......@ku.ac.th
โทร 646125

Our Lab Image

มานิตย์ โสรส
พนักงานขับรถยนและบริการงานซ่อมบำรุง

โทร

Our Lab Image

ภิญญดา วงษ์กรานต์
พนักงานสถานที่
fscipdvo@ku.ac.th
โทร 646124

Our Lab Image

อุไร บุญพูล
พนักงาน
fsciurb@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

ชาติชาย สุริยะกุล
พนักงานอาคาร สถานที่และช่างทั่วไป

โทร

Our Lab Image

สุนทร เนกขัม
พนักงานควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย

โทร

Our Lab Image

สุวิทย์ สินที
ผู้จัดการระบบความปลอดภัยพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

โทร

Our Lab Image

สมนึก สุขบุญส่ง
พนักงานขับรถยนและช่างทั่วไป

โทร

หน่วยเทคโนโลยีดิจิตอลและซ่อมบำรุง

ธีทัต ถิรัตประดับกุล
หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีดิจิตอลและซ่อมบำรุง
fscitpm@ku.ac.th
โทร 646128

Our Lab Image

ทองจินดา แก้วอาษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
fscitdp@ku.ac.th
โทร 646139

Our Lab Image

ภัทรพร ธนนนท์ไพศิษฐ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
fscippth@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

ไตรรงค์ เสมแย้ม
ช่างไฟฟ้า
fscitrsa@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

เฉลิมวุฒิ ตุลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscicwtu@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

นฤเดช เดชขุนทด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscindde@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

รัตนชาติ วังกานนท์
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
fscirhw@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

วรวุฒิ อรรคบุตร
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
fsciwwa@ku.ac.th
โทร