สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติ
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการก่อตั้งชมรมนิสิตเก่า
ร่างข้อบังคับ 2549
รายชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อสมาชิก
ใบสมัครสมาชิก
 
     
 
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญชมรายการพิเศษครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไน์ บริษัท อสทม. จำกัด (มหาชน) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 - 17.00 น.
ขอเชิญร่วม "ประชาคมเกษตรกลาง บางเขน วิพากษ์โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 Download แบบตอบรับ...
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "เส้นทางสู่ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิศวกรรมเคมี"
ประกาศ เรื่อง พิจารณารับรองประธานคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดใหม่
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
แต่งตั้งผู้ประสานงานและผู้ช่วยเลขานุการงาน ชมรมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร ์
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างระเบียบสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์
 

สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ
การจดทะเบียนเป็นสมาคม เรียบร้อยแล้ว

        ตามที่ได้มีการดำเนินการจัดตั้งสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนั้น บัดนี้นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้จดทะเบียน และออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมให้กับสมาคมเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วัน พฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2554
คลิกรายละเอียด...

 
 
 

    

สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900....
โทรศัพท์ 0-2579-5527 , 0-2942-8637 , 0-2942-8377 , 0-2579-7314 โทรศัพท์ ภายใน 1421,1417,1418,1419 โทรสาร 0-2942-8290,0-2942-8636 ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์