ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์หัวหน้าภาควิชากรรมการประจำคณะ ประเภทอาจารย์ปรระจำหัวหน้าสำนักงานเลขานุการนามานุกรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Dean, Faculty of Science

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
Associate Professor Apisit Songsasen, Ph.D.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
รองคณบดี

Associate Deans

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร. อรินทิพย์  ธรรมชัยพิเนต

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผศ.ดร. ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและกายภาพ
ดร. สุริยา  ณ หนองคาย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. สุธารัตน์  โชติกประคัลภ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ผศ.ดร. จริน  กาญจนวรินทร์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.ดร. กฤษณ์  วันอินทร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผศ.ดร. ชุรภา  ธีรภัทรสกุล

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้ช่วยคณบดี

Assistant Deans

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ.ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ. สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

(ดูแลงานหลักสูตร)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. นันทนา สีสุข

(ดูแลงานทุน พสวท. และทุนเรียนดี)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
ผศ.ดร. บุญธนา วรรณเลิศ
(ดูแลงานทะเบียนนิสิตและกิจกรรมอื่น ๆ)


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
อาจารย์พงษ์ศักดิ์  โล้วมั่นคง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.ดร. สมฤดี  สาธิตคุณ
(ดูแลงานด้านการพัฒนาชุมชน)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.ดร. ลี่ลี  อิงศรีสว่าง
(ดูแลงานด้านฝึกอบรม)


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ
อาจารย์ภุชงค์ กิจอำนาจสุข 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผศ. พบสิทธิ์  กมลเวชช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
ดร. วีรศักดิ์  สมิทธิพงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
รศ.ดร. พิทักษ์  เชื้อวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ
ผศ.ดร. วิชชา  อิ่มอร่าม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ด้วย รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ โดยตำแหน่ง

The Dean, Faculty of Science holds the chairman title of the faculty council. Associate deans and assistant deans are also members of the faculty council.

หัวหน้าภาควิชา

Head of Departments


หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร. ภัททิรา  เรืองสินทรัพย์

 

 หัวหน้าภาควิชาเคมี
รศ.ดร. วราภรณ์  พาราสุข

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.ดร. เยาวภา  อร่ามศิริรุจิเวทย์

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ผศ.ดร. ศศิมนัส  อุณจักร์


หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์
ผศ.ดร. ณัฏฐา  เสนีวาส

หัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์
ดร.อัครพงษ์  สวัสดิพงษ์

 

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร. พงศกร  จันทรัตน์

หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
ดร. ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร. ผกาเกษ  วัตุยา

 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ผศ. อรรณพ  หอมจันทร์

หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์
ผศ.ดร. วรรณวิมล  ปาสาณพันธ์

หัวหน้าภาควิชาสถิติ
ผศ.ดร. บุญอ้อม  โฉมที

 

 

 

หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา
รศ.ดร. บุญเสฐียร  บุญสูง

 

หัวหน้าภาควิชาต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทหัวหน้าภาควิชา โดยตำแหน่ง

Head of Departments are members of the faculty council.

กรรมการประจำคณะ ประเภทอาจารย์ประจำ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทอาจารย์ประจำ โดยการเลือกตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  ปนานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  เงินแสงฉลวย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

นางสาวพนัฐศิกาญจน์ เชาวลิต

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน โดยตำแหน่ง

The Head of Office of Secretary to The Dean is also a member in the faculty council.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์