วิธีการค้นหา

  1. ผู้สมัครสามารถพิมพ์ชื่อผู้สมัครได้ที่ช่อง “ชื่อ – นามสกุล”
  2. หากต้องการดูรายชื่อผู้สมัคร แยกตามหลักสูตร กดเครื่อง + ท้ายชื่อหลักสูตร

หมายเหตุ หากหลักสูตรใดไม่มีผู้สมัคร จะไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อได้