ผลการพิจารณารางวัล 2566

ผลการพิจารณารางวัล 2566

หมายเหตุ    

ขอให้ผู้ที่ส่งผลงาน ตรวจสอบความถูกต้องของการพิจารณารางวัลคณะวิทยาศาสตร์ และ หากมีข้อมูลคลาดเคลื่อน กรุณาติดต่อ คุณทองจินดา แก้วอาษา email :fscitdp@ku.ac.th  โปรดแจ้งภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
(ขอความกรุณาเฉพาะผู้ที่ได้ส่งข้อเสนอไว้แล้วเท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์ ขออภัยที่ไม่สามารถรับข้อเสนอเพิ่มเติมได้ เนื่องจากจะดำเนินการได้ไม่ทันตามกำหนดเวลา)
ชื่อรางวัล ผลการพิจารณา
1. รางวัลผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสด (Highest Citation Awards)
2. รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)
3: รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์
4. รางวัลผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
5. รางวัลผลงานนวัตกรรมการวิจัย
6. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนนักวิจัย Publication per head (PPH)
7. รางวัลผู้มีค่า H-index สูงสุด (Highest H-index Award)
8. รางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มีค่าอ้างอิงสูงสุด (Highest Cited Publication Award)
9. รางวัลบุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
10. รางวัลบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
11. รางวัลนวัตกรรมหรือการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานบริหารและธุรการ
12. รางวัลบุคลากรปฏิบัติงาน ครบ 25 ปี
13. รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์
14. รางวัลผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานระดับบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
15. รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น
16. บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการที่เสนอผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มก. ประจำปี 2565
17. รางวัลผลงานตำราและหนังสือ
18. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน
19. รางวัลกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น
20. รางวัล Thai AUN QA
21. รางวัล Best Practice การเรียนการสอนออนไลน์
22. รางวัลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
23. รางวัลนิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น
24. รางวัลนิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
25. รางวัลนิสิตที่มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น
26. รางวัลนิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
27.  รางวัลบริการวิชาการดีเด่น
28. รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์