ประเภทรางวัล 2566

ชื่อรางวัล เกณฑ์การพิจารณา รับสมัคร วันหมดอายุ
1. รางวัลผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสด (Highest Citation Awards) 6 มกราคม 2566
2. รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)
3: รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์
4. รางวัลผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
5. รางวัลผลงานนวัตกรรมการวิจัย
6. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนนักวิจัย Publication per head (PPH)
7. รางวัลผู้มีค่า H-index สูงสุด (Highest H-index Award)
8. รางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มีค่าอ้างอิงสูงสุด (Highest Cited Publication Award)
9. รางวัลบุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
10. รางวัลบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 20 มกราคม 2566
11. รางวัลนวัตกรรมหรือการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานบริหารและธุรการ 17 มกราคม 2566
12. รางวัลบุคลากรปฏิบัติงาน ครบ 25 ปี
13. รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ 20 มกราคม 2566
14. รางวัลผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานระดับบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
15. รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น
16. บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการที่เสนอผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มก. ประจำปี 2565
17. รางวัลผลงานตำราและหนังสือ 26 มกราคม 2566
18. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 26 มกราคม 2566
19. รางวัลกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น 26 มกราคม 2566
20. รางวัล Thai AUN QA 26 มกราคม 2566
21. รางวัล Best Practice การเรียนการสอนออนไลน์ 26 มกราคม 2566
22. รางวัลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 26 มกราคม 2566
23. รางวัลนิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น 27 มกราคม 2566
24. รางวัลนิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี 27 มกราคม 2566
25. รางวัลนิสิตที่มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น 27 มกราคม 2566
26. รางวัลนิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 27 มกราคม 2566
27.  รางวัลบริการวิชาการดีเด่น 27 มกราคม 2566
28. รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์