ผลการพิจารณารางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน ที่เสนอเพื่อขอรับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

ผลการพิจารณารางวัล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

รางวัลประเภทที่ 1 : ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards)  Click!!!
รางวัลประเภทที่ 2 : ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)  Click!!!
รางวัลประเภทที่ 3 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์  Click!!!
รางวัลประเภทที่ 4 : ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  Click!!!
รางวัลประเภทที่ 5: ผลงานนวัตกรรมการวิจัย  Click!!!
รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจํานวนนักวิจัย Publication per head (PPH)  Click!!!
รางวัลประเภทที่ 7 : ผลงานตำราและหนังสือ Click!!!
รางวัลประเภทที่ 8 : อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน Click!!!
รางวัลประเภทที่ 9 : รางวัลกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น Click!!!
รางวัลประเภทที่ 10 : รางวัลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ Click!!!
รางวัลประเภทที่ 11 : รางวัลหลักสูตรยอดเยี่ยม Click!!!
รางวัลประเภทที่ 12 : รางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกClick!!!
รางวัลประเภทที่ 13 : รางวัลนิสิตเรียนดีเด่น Click!!!
รางวัลประเภทที่ 14 : รางวัลส่งเสริมให้นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่อเป็นผู้ประกอบการ Click!!!
รางวัลประเภทที่ 15 : รางวัลนิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี Click!!!
รางวัลประเภทที่ 16 : รางวัลนิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น Click!!!
รางวัลประเภทที่ 17 : บุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ Click!!!
รางวัลประเภทที่ 18 : บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก Click!!!
รางวัลประเภทที่ 19 : นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ Click!!!
รางวัลประเภทที่ 20 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี Click!!!
รางวัลประเภทที่ 21 : รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ Click!!!
รางวัลประเภทที่ 22 : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ Click!!!
รางวัลประเภทที่ 23 : บริการวิชาการดีเด่น  Click!!!

รางวัลประเภทที่ 24 : รางวัลหลักสูตรคุณภาพ  Click!!!

เว็บไซต์รางวัลคณะวิทยาศาสตร์  https://www.sci.ku.ac.th/sciaward/

อนึ่ง ถ้าหากมีข้อมูลคลาดเคลื่อน กรุณาติดต่อ คุณทองจินดา แก้วอาษา ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โทร. 02-562- 5555 ต่อ 646139 Email :: fscitdp@ku.ac.th
(ขอความกรุณาเฉพาะผู้ที่ได้ส่งข้อเสนอไว้แล้วเท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์ ขออภัยไม่รับข้อเสนอเพิ่มเติม เพราะจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา)