ปี 2556 สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
  สรุปแบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการประจำคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2555 สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555
  สรุปแบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการประจำคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารงานของหัวหน้าภาควิชา พฤกษศาสตร์
ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารงานของหัวหน้าภาควิชา ฟิสิกส์
ปี 2554 สรุปแบบประเมินผลผู้บริหาร ตำแหน่ง คณบดี
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจุลชีวิทยา
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา
  สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสถิติ
  สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554
ปี 2553 สรุปแบบประเมินผลผู้บริหาร ตำแหน่ง คณบดี
  สรุปแบบประเมินผล ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
  สรุปแบบประเมินผล ตำแหน่งเลขานุการคณะ
  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
   
ปี 2552 สรุปแบบประเมินผลผู้บริหาร ตำแหน่ง คณบดี
  สรุปแบบประเมินผล ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
  สรุปแบบประเมินผล ตำแหน่งเลขานุการคณะ
  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
  สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ        สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552
ปี 2551 ผลการประเมินผลผู้บริหาร ตำแหน่งคณบดี
  ผลการประเมินผลผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
  ผลการประเมินผลผู้บริหาร ตำแหน่งเลขานุการคณะ
  สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ปี 2550 ผลการประเมินผลผู้บริหาร ตำแหน่งคณบดี
ผลการประเมินผลผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
ผลการประเมินผลผู้บริหาร ตำแหน่งเลขานุการคณะ
ปี 2549 ผลการประเมินผลผู้บริหาร ตำแหน่งคณบดี