ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบคู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชาแบบฟอร์มคำร้องสำหรับนิสิตระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องต่างกายนิสิตระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2559

ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องต่างกายนิสิตระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2556 และ 2559

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมนู ปฏิทินการศึกษา)

ตารางการเรียนการสอนและการสอบ

ตารางเรียน

ตารางสอบ

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561

คู่มือนิสิตใหม่ KU 78

คู่มือนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คู่มือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2561

คู่มือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 2561

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

คู่มือนิสิตใหม่ KU 77

คู่มือนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2560

คู่มือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 2560

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559

คู่มือนิสิตใหม่ KU 76

คู่มือนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2559

คู่มือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 2559

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล (เมนู หลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป)

  • นิสิตที่สังกัดหลักสูตร ก่อนปี พ.ศ. 2559 ให้อ้างอิงจากคู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • นิสิตที่สังกัดหลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ให้อ้างอิงจากคู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมนู หลักสูตร)

นิสิตทั่วไป ระดับปริญญาตรี
นิสิตทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมนู เอกสารดาวน์โหลด)

นิสิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
นิสิตทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน
ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา

ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)

ระบบสารสนเทศนิสิต

ระบบสารสนเทศนิสิต (KU-Regis)

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการเรียน
Grading Services System for Students

ระบบเกรดดิ้งออนไลน์ สำหรับนิสิต

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการติดตามคำร้องนิสิต
ติดตามคำร้องนิสิต (เรื่องที่ยังอยู่ภายในคณะ)

ติดตามคำร้องนิสิต (เรื่องที่ยังอยู่ภายในคณะ)

ติดตามคำร้องนิสิต (เรื่องถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล)

ติดตามคำร้องนิสิต (เรื่องถึงสำนักทะเบียนฯ)

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอน

ระบบประเมินการเรียนการสอน

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับทรานสคริปต์กิจกรรมนิสิต
ทรานสคริปต์กิจกรรมนิสิต

ทรานสคริปต์กิจกรรมนิสิต (ตรวจสอบ ชม. กิจกรรม)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์