ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561)

ปิดความเห็น บน ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561) 6066

กำหนดการสำหรับนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ Thai university Central Admission System : TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ณ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 – 12:00 น.

แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ (TCAS 4/2561)

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4/2561 ทุกคน ต้องกรอกข้อมูลรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2561 และพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าวจำนวน 2 ชุด (พิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)

หมายเหตุ: ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4/2561 ทำการล็อกอินด้วยบัญชี Google (@gmail.com) เพื่อเข้ากรอกข้อมูล และบันทึกข้อมูลไว้ในแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มจะบันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไว้กับบัญชี Google ที่ใช้ล็อกอินเพื่อกรอกข้อมูล สำหรับในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์กรอกข้อมูลยังไม่ครบ หรือต้องการแก้ไขข้อมูลภายหลัง) ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องกรอกที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง เพื่อรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบเอกสาร .PDF แบบรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4/2561 หลังกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว

sumpard

กรณีที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ยังไม่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 5 นาที ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบ กล่องจดหมายขยะ ของท่านก่อน หากยังไม่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้เข้าไปที่แบบฟอร์มด้วยบัญชี Google เดิม กด แก้ไขข้อมูล เพื่อเรียกข้อมูลแบบฟอร์มที่ส่งไว้แล้ว ตรวจสอบที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงทำการ ส่งข้อมูล ใหม่

สำหรับการคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยสำหรับแต่ละรายหมวดวิชา สามารถใช้เว็บไซต์นี้ ในการช่วยคำนวณผลการเรียน (การคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาใช้วิธีการเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก = Σ (เกรด × หน่วยกิต) / Σ หน่วยกิต)

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

 1. เอกสารใบสมัครคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 4/2561 (ที่นักเรียนได้สมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. และประทับตราชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) ฉบับจริง พร้อมติดรูปถ่ายบนใบสมัครฯ
 2. เอกสารแบบตรวจสอบเอกสารในการเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ [ดาวน์โหลดที่นี่]
 3. เอกสารแบบรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ฉบับ ที่ได้รับจากแบบฟอร์มรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ (ให้พิมพ์ด้านหน้า-ด้านหลังในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน) พร้อมลงนามผู้สมัคร และติดรูปถ่ายทั้ง 2 ฉบับ
 4. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ โดยถ่ายด้านหน้า-ด้านหลังในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน โดย
  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ให้ใช้เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (เอกสาร ปพ. 1)*
  2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
   • เอกสารแสดงระยะเวลาที่โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ยกเว้น หลักสูตรสากลของประเทศอังกฤษ ตามประกาศของกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ และหลักสูตร IB (International Baccalaureate)
   • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
   • ประกาศนียบัตรจบการศึกษา และ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 2 ชุด

* คำเตือน: เอกสาร ปพ. 1 ฉบับจบการศึกษา โรงเรียนจะออกให้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ถ่ายเอกสารดังกล่าวในการใช้งานเท่านั้น (ไม่เหมือนกับเอกสาร ปพ. 1 ฉบับยังไม่จบการศึกษา ที่ใช้ตัวจริง 1 ครั้ง ต่อ 1 การใช้งาน) กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ส่งเอกสารฉบับจริงมา ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบเอกสารดังกล่าวหากเกิดกรณีสูญหายหรือชำรุดจากการเก็บรักษาของคณะฯ

** สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รับรองสำเนาถูกต้องทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเอกสาร พร้อมลงลายมือชื่อ **

ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์

 1. วันที่ 4-9 กรกฎาคม 2561 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานตัวสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบสร้างฟอร์มเพื่อรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
 2. ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 น. – 09.00 น. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยดูแผนที่การเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ได้ที่ด้านล่างนี้
  map-sciku2
 3. การสอบสัมภาษณ์จะเริ่มในเวลา 09:00 น. ตามลำดับบัตรคิว และจะเสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน 12:30 น.

กำหนดการหลังจากการสอบสัมภาษณ์

คำแนะนำสำหรับท่านผู้ปกครอง

 1. การเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ ควรเดินทางมาโดยการโดยสารสาธารณะ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่จอดรถ พร้อมทั้งทุกคณะวิชาดำเนินการสอบสัมภาษณ์พร้อมกัน การเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ในกรณีที่ผู้ปกครองนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาเอง ผู้ปกครองต้องนำรถยนต์ไปจอดที่อาคารจอดรถต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าธรรมเนียมการจอดรถเป็นรายชั่วโมง ทั้งนี้ หากจอดนอกพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถูกล็อกล้อ และเสียค่าปรับ 500 บาท
 3. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบริการจัดจำหน่ายชุดนิสิตถูกต้องตามข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสอบสัมภาษณ์ฯ

ขอเชิญนิสิตใหม่เข้ากลุ่ม Facebook นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ KU 78 • SC 53

URL: https://www.facebook.com/groups/KU78.SC53/

เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อหน่วยงานประสานงาน

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • สถานที่ทำการ: ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 12:00 น. และ 13:00 – 16:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • หมายเลขโทรศัพท์: 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 646141-6

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

 • วันนี้: _
 • เมื่อวานนี้: _
 • สัปดาห์นี้: _
 • เดือนนี้: _

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290