ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์หัวหน้าภาควิชากรรมการประจำคณะ ประเภทอาจารย์ปรระจำหัวหน้าสำนักงานเลขานุการนามานุกรม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร. อรินทิพย์  ธรรมชัยพิเนต

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผศ.ดร. ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและกายภาพ
ดร. สุริยา  ณ หนองคาย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. สุธารัตน์  โชติกประคัลภ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ผศ.ดร. จริน  กาญจนวรินทร์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.ดร. กฤษณ์  วันอินทร์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ. สายใจ ชาญเศรษฐิกุล

(ดูแลงานหลักสูตร)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. นันทนา สีสุข

(ดูแลงานทุน พสวท. และทุนเรียนดี)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
ผศ.ดร. กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร 
ประเดิมวงศ์
(ดูแลงานและกิจกรรมของ วพม.)

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
ผศ.ดร. บุญธนา วรรณเลิศ
(ดูแลงานทะเบียนนิสิตและกิจกรรมอื่น ๆ)


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
อาจารย์พงษ์ศักดิ์  โล้วมั่นคง

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.ดร. สมฤดี  สาธิตคุณ
(ดูแลงานด้านการพัฒนาชุมชน)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.ดร. ลี่ลี  อิงศรีสว่าง
(ดูแลงานด้านฝึกอบรม)


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ
อาจารย์ภุชงค์ กิจอานาจสุข 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน
ผศ.ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผศ. พบสิทธิ์  กมลเวชช


 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
ดร. วีรศักดิ์  สมิทธิพงศ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผศ.ดร. ชุรภา  ธีรภัทรสกุล


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผศ.ดร. พิทักษ์  เชื้อวงศ์

 

หัวหน้าภาควิชา


หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร. ภัททิรา  เรืองสินทรัพย์

 หัวหน้าภาควิชาเคมี
รศ.ดร. วราภรณ์  พาราสุข

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.ร.อ.ชัยวัฒน์  กิตติกูล 

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ผศ.ดร. ศศิมนัส  อุณจักร์


หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์
ผศ.ดร. ณัฏฐา  เสนีวาส

หัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์
ดร.อัครพงษ์  สวัสดิพงษ์

 

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร. พงศกร  จันทรัตน์

หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
อาจารย์ ดร.ฤทธี  มีสัตย์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร. ผกาเกษ  วัตุยา

 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ผศ. อรรณพ  หอมจันทร์

หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์
ผศ.ดร. วรรณวิมล  ปาสาณพันธ์

หัวหน้าภาควิชาสถิติ
ผศ.ดร. บุญอ้อม  โฉมที

 

หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา
รศ.ดร. บุญเสฐียร  บุญสูง

 

กรรมการประจำคณะ ประเภทอาจารย์ประจำ

คณะกรรมการประจำคณะประเภทอาจารย์ประจำโดยการเลือกตั้ง

อาจารย์ ดร.สุพร  เมธาภัทรกร

 

ผศ.ดร.ภาสกร  ปนานนท์

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นายสุวิทย์  สินที
E-mail: fsciswts@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646088-9