ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์หัวหน้าภาควิชากรรมการประจำคณะ ประเภทอาจารย์ปรระจำหัวหน้าสำนักงานเลขานุการนามานุกรม

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
fscisphศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว
E-mail: fscisph@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646011, 646099, 646060 (เลขานุการคณบดี)
 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
fscinos

รองศาสตราจารย์นงนุช  สุขวารี
E-mail:
fscinos@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646055

fscitpa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล
E-mail: fscitpa@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646022

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กายภาพและความปลอดภัย
fscinws

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลวรรณ  สุนทรภิษัช
E-mail: fscinws@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646033

fscistb

รองศาตราจารย์ ดร.สุธี บุญช่วย
e-mail: fscistb@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646077

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
และกิจการพิเศษ
fsciopc

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์  เจียรถาวร
E-mail: fsciopc@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646044

fscipam

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร ศิรธรานนท์
E-mail:
fscipam@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646066

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
fsciamu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพ  ทองธีรภาพ
E-mail:
fsciamu@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: ……

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติกา  หยกทองวัฒนา
E-mail:
fscicks@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: ……

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา  สีสุข
E-mail:
fscints@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: ……

fscipnsk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรีนารถ  ทรัพยอาภากร
E-mail: fscipnsk@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646031

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
และกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการสารสนเทศ
fscicpt

อาจารย์ ดร.ชุรภา  ธีรภัทรสกุล
E-mail: fscicpt@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646061

fscipok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พบสิทธิ์ กมลเวชช
E-mail:
fscipok@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: ……

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
fscimtm

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  มาลีวงศ์
E-mail:
fscimtm@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646051

fsciwasu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสา  สุดประเสริฐ
E-mail:
fsciwasu@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646021

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กายภาพและความปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพัฒน์  พลอัน
e-mail:
fsciwpp@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646071

หัวหน้าภาควิชา

 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์  หัวหน้าภาควิชาเคมี

อาจารย์ ดร.สุริยา  ณ หนองคาย
E-mail:
fscisun@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 647000, 647099

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  พาราสุข
E-mail: fsciwapa@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 647500, 647599

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

รองศาสตราจารย์ ร.อ.ชัยวัฒน์  กิตติกูล
E-mail: fscicvk@ku.ac.th
หมายเลขภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมนัส  อุณจักร์
E-mail: fscissmn@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 647700, 647799

หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย
E-mail: fsciccn@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646300, 646399

รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์  ธรรมชัยพิเนต
E-mail:
arinthip.t@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646700

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร  จันทรัตน์
E-mail:
fscipsj@ku.ac.th
หมายเลขภายใน:

อาจารย์ ดร.ฤทธี  มีสัตย์
E-mail: fscirim@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646200, 646299

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาเกษ  วัตุยา
E-mail: fscipwk@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 647200, 647299

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ  หอมจันทร์
E-mail: 
fsciunh@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646400, 646499

หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสถิติ

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วรรณวิมล  ปาสาณพันธ์
E-mail:
fsciwvm@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646500

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.บุญอ้อม  โฉมที
E-mail:
fsciboc@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 647100, 647199

หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา

รองศาสตาจารย์ ดร.บุญเสฐียร  บุญสูง
e-mail:
fscibtb@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 647800, 647899

กรรมการประจำคณะ ประเภทอาจารย์ประจำ

คณะกรรมการประจำคณะประเภทอาจารย์ประจำโดยการเลือกตั้ง

อาจารย์ ดร.สุพร  เมธาภัทรกร
E-mail:
fscispl@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  ปนานนท์
E-mail: fscipkp@ku.ac.th

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นายสุวิทย์  สินที
E-mail: fsciswts@ku.ac.th
หมายเลขภายใน: 646088-9

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก