มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อปีพุทธศักราช 2460 ต่อมา ได้ขยายและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนาจนกระทั่งเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับแรก เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2558 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ประกอบไปด้วย 4 วิทยาเขต และมีคณะตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้

 1. วิทยาเขตบางเขน มีคณะสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 15 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่
  1. คณะเกษตร
  2. คณะบริหารธุรกิจ
  3. คณะประมง
  4. คณะมนุษยศาสตร์
  5. คณะวนศาสตร์
  6. คณะวิทยาศาสตร์
  7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  8. คณะศึกษาศาสตร์
  9. คณะเศรษฐศาสตร์
  10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  11. คณะสังคมศาสตร์
  12. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  14. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  15. คณะสิ่งแวดล้อม
  16. บัณฑิตวิทยาลัย
 2. วิทยาเขตกำแพงแสน มีคณะสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 5 คณะ และมีคณะและวิทยาลัยจากวิทยาบางเขนเปิดสอนในวิทยาเขตกำแพงแสนอีก 2 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่
  1. คณะเกษตร กำแพงแสน
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  5. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (สังกัดวิทยาเขตบางเขน)
  7. คณะประมง (สังกัดวิทยาเขตบางเขน)
  8. บัณฑิตวิทยาลัย (สังกัดวิทยาเขตบางเขน)
 3. วิทยาเขตศรีราชา มีคณะสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 5 คณะ ได้แก่
  1. คณะวิทยาการจัดการ
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  3. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  4. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  5. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคณะสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 4 คณะ ได้แก่
  1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  4. คณะสาธารณสุขศาสตร์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีสถาบันสมทบอีกจำนวน 2 สถาบัน ได้แก่

 • วิทยาลัยการชลประทาน
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

สถิติผู้เยี่ยมชม

 • วันนี้: _
 • เมื่อวานนี้: _
 • สัปดาห์นี้: _
 • เดือนนี้: _
 • ทั้งหมด: _
 • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก