การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 One World One Ocean : New and more value of the seas

ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 One World One Ocean : New and more value of the seas 87

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 One World One Ocean : New and more value of the seas
18-20 มิถุนายน 2561  สถานที่ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561

หัวข้อการนำเสนอ
– ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา
– สมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (อุตุนิยมวิทยา สำรวจระยะไกล ภูมิสารสนเทศ)
– ประมง และการเพาะเลี้ยง
– เทคโนโลยีทางทะเล (เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม)
– การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
– ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล โลจิสติกส์ และพาณิชยนาวี กฎหมายทางทะเล

ค่าลงทะเบียน “ฟรี” สำหรับผู้ลงทะเบียนภายใน 15 พฤษภาคม 2561

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม 2018

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก