ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา 20
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ดังนี้

1. ดร.ธนศักดิ์  ล้อมทอง ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  กิจปรีชาวนิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

2. ดร.ศรีสกุล  ตระการไพบูลย์ ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดัชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  กิจปรีชาวนิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก