ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและฟังการบรรยายพิเศษในการประชุม ICAAA 2017 และ ICEAE 2017

ปิดความเห็น บน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและฟังการบรรยายพิเศษในการประชุม ICAAA 2017 และ ICEAE 2017 32

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและฟังการบรรยายพิเศษในการประชุม ICAAA 2017 และ ICEAE 2017 ใน วันอังคารที่ 29 ส.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการพหุวิทยาการหลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริหารงานหลักสูตรนานาชาติ (IPC) และ ภาควิชาสัตววิทยา กำหนดจัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2017 7th International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA 2017)” และ 2017 7th International Conference on Environmental and Agriculture Engineering (ICEAE 2017) ในระหว่างวันที 28-30 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเชิญเป็นผู้จัดร่วมจาก HKCBEES (Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society) องค์กรอิสระด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ มีโอกาสได้เผยเหร่ความรู้และประสบการณ์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (การเกษตร สัตว์ วิศวกรรมด้านสิงแวดล้อมและการเกษตร) ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างการเรียนรู้และความร่วมมือในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ HKCBEES conference organization รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลงานวิชาการ และชื่อเสียงของหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก