วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ปิดความเห็น บน วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 30

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโครงการงานวันพัฒนาและปลูกตนไม คณะวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันเสารที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันเดียวกันกับวันพัฒนาและปลูกตนไมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อสงเสริมความสามัคคีสรางจิตสํานึกของบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตรทุกทานในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมประกอบกิจกรรมพัฒนาคณะ โดยขอใหทุกหนวยงานไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนาใหคณะวิทยาศาสตรชองเราใหมีความสะอาดเกิดความรมรื่น สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดีภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS

กําหนดการ
เวลา ๐๘:๓๐ น. พิธีเปดงาน ที่ลาน Love@SciKU ขางอาคารทวี ญาณสุคนธ
เวลา ๐๙:๐๐ น. เริ่มการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน
เวลา ๑๑:๓๐ น. ภาควิชารับอาหารกลางวัน (ขาวกลอง)

 

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก