ขยายเวลารับการประเมินการสอน ภาคต้น 2560

ปิดความเห็น บน ขยายเวลารับการประเมินการสอน ภาคต้น 2560 5

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
“ข้อ 10 โดยให้เสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนพร้อมเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคำสอน แล้วแต่กรณี มายังคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ก่อนปิดภาคการศึกษาที่จะทำการประเมินไม่น้อยกว่า 60 วัน”
คณะวิทยาศาสตร์จึงขอให้อาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับการประเมินการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ขอให้ดำเนินการส่งเอกสาร ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
– เอกสารแบบ 4 (แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน) 2. เอกสารประกอบการสอน

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
– เอกสารแบบ 4 (แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน) 2. เอกสารคำสอน

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
     – เอกสารแบบ 4 (แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน) 2. เอกสารการสอน หรือสื่อการสอน

เอกสารการสอน “เอกสารที่นำมาใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีแหล่งอ้างอิงทันสมัย ถูกต้องตามมาตรฐานสากล”

สื่อการสอน “อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ประกอบการสอน”

ส่งที่ คุณพนัฐศิกาญจน์ เชาวลิต ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

ดูตัวย่างเอกสารได้ที่ http://www.sci.ku.ac.th:8000/office/person

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก