ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ 36

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN Science Leadership Program 2017 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2560 ณ Bantar Enstek, Negeri Sembilan ประเทศมาเลเซีย

เครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ซึ่งประกอบด้วย Academy of Sciences Malaysia (YSN-ASM) ร่วมกับ Global Young Academy(GYA) และ Higher Education Leadership Academy (AKEPT) และ National Science and Technology Development Agency (NSTDA) และ World Academy of Sciences Young Affiliates Network (TYAN) ได้ร่วมกันจัดโครงการ 2nd ASEAN Science Leadership Program ขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2560 ณ Bantar Enstek, Negeri Sembilan ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างนักวิจัยในประเทศอาเซียนเพื่อพัฒนาต่อในการสร้างความร่วมมือและทำวิจัยร่วมกันในอนาคต

อนึ่ง โครงการนี้ได้มีการคัดเลือกผู้สมัครจากหลายๆประเทศในอาเซียนจำนวน 35 คนเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งอาจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 35 คนดังกล่าว

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก