ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินการโครงการ Talent Mobility”

ปิดความเห็น บน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินการโครงการ Talent Mobility” 52

โครงการ

ใบสมัครผู้เข้าอบรม

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ดาเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินการโครงการ Talent Mobility” ให้กับอาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรที่ทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินการโครงการ โดยมีกาหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทางานร่วมกับภาคเอกชนก่อนปฏิบัติการร่วมกัน เป็นการสร้างแนวความคิดและแนวทาง ตอบสนองการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560

ติดต่อ คุณ นภัสวรรณ บุญผาติ มือถือ 097-9394932 หรืออีเมล์ : cutm2560@gmail.com

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก