พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่ม KTIS โดยบริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด

ปิดความเห็น บน พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่ม KTIS โดยบริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด 2

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กลุ่ม KTIS โดยบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาวิชาการ สร้างความมั่นคงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอย่างครบวงจร โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ มก. และกลุ่ม KTIS จะร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ข้อมูล และองค์ความรู้เชิงวิชาการ ตลอดจนกลุ่ม KTIS โดยบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด จะสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งก่อสร้างในการดำเนินงานร่วมวิจัยและพัฒนา รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรในการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี

โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำโครงการและงานวิจัยกับกลุ่ม KTIS ผ่านคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน อาทิ การปรับปรุงคุณภาพของอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในน้ำกากส่า (Vinasse) ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ การปรับปรุงพันธ์อ้อยและการใช้ประโยชน์น้ำเสีย การฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานและชาวไร่อ้อย เกี่ยวกับแมลงศัตรูอ้อยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธี การจัดการปุ๋ยและในไร่อ้อย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการประเมินผลผลิตอ้อย

Cr. ขอขอบเนื้อหาจาก คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ ประชาสัมพันธ์ มก.

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก