โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่”

ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่” 12

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560

 

โครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่”

                        สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่”เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติ และหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถจัดทำใบบอกลักษณะงาน และกำหนด KPI ได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของงานพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รูปแบบใหม่ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

 

กำหนดการโครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่”
วันที่ 29 เมษายน 2560เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

08.30 – 08.40 น.                  ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.                 พิธีเปิดการฝึกอบรม
09.00– 10.30 น.                  การบรรยาย “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด
KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่” โดยบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่
10.30 – 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.                 (ต่อ) การบรรยาย “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการ
กำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่” โดยบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่
12.00 – 13.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.                 ปฏิบัติการ “เขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI”
14.30 – 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.                 (ต่อ) ปฏิบัติการ “เขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI” และเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

Tagged with: ,

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก