โครงการการเพิ่มศักยภาพการวิจัยจากครุภัณฑ์ไม่ใช้งานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

ปิดความเห็น บน โครงการการเพิ่มศักยภาพการวิจัยจากครุภัณฑ์ไม่ใช้งานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 3

sec141259

โครงการการเพิ่มศักยภาพการวิจัยจากครุภัณฑ์ไม่ใช้งานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

 1. หลักการและเหตุผล

จากการที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเป็นระยะเวลานานและมีการให้การบริการเครื่องมือตลอดมา  เนื่องจากด้วยสภาพการณ์ของการวิจัยที่มีการปรับเปลี่ยน  รวมถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีการปรับเปลี่ยนไป  ครุภัณฑ์หลายชิ้นที่มีการซื้อมาวางตั้งที่ศูนย์เครื่องมือเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 10 ปี  ในจำนวนนี้มีหลายเครื่องเสื่อมสภาพการใช้งาน และ/หรือ มีความถี่การใช้งานที่ต่ำมากหรือไม่มีการใช้งาน    สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากสภาวะของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน  อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดเสื่อมสภาพและไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมเพื่อนำมาใช้งานใหม่  บางชนิดควรอยู่ในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้งานเฉพาะทาง  อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้อาจใช้ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ หรืออุปกรณ์เสริมในการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์   แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ยังอาจเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ได้โดยหากนักวิจัยมีงบประมาณวิจัยที่สามารถนำไปซ่อมหรือดัดแปลงใช้งานต่อไปได้ ซึ่งการมีเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวในห้องปฏิบัติการของนักวิจัยในภาควิชาจะทำให้ง่ายต่อการดูแลเครื่องมือและใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ยังผลให้เกิดความสะดวกในการทำงานของนักวิจัยที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว  ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวิจัยอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด

 1. วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสปรับปรุงใช้งานเครื่องมือที่เสื่อมสภาพให้ยังสามารถเป็นประโยชน์ในงานวิจัยบางส่วนได้ หรือให้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเก่าและมีความถี่การใช้งานต่ำมาก
 • เพื่อเป็นการผ่อนภาระของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาเครื่องมือที่เสื่อมสภาพ
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

รองคณบดีผ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์ประมาณ 30 คน

 1. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน 2559–เมษายน 2560 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 1. แนวทางการดำเนินการ
 • การคัดเลือกครุภัณฑ์ของศูนย์เครื่องมือที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ที่เสื่อมสภาพหรือมีความถี่การใช้งานที่ต่ำมาก เพื่อเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการศูนย์เครื่องมือฯ
 • ในกรณีทีผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรรมการศูนย์เครื่องมือฯให้มีการดำเนินการนำรายชื่อครุภัณฑ์ที่ต้องการเข้าโครงการนี้เข้าที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์
 • การประกาศแจ้งรายชื่อครุภัณฑ์ให้นักวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์เพื่อแจ้งความประสงค์
 • ในกรณีที่นักวิจัยมีความต้องการครุภัณฑ์มากกว่า 1 คนหรือกลุ่มบุคคล ให้นักวิจัยหรือกลุ่มนักวิจัยนั้นพูดคุยและทำข้อตกลงร่วมกัน
 • การโอนครุภัณฑ์เป็นการโอนจากคณะวิทยาศาสตร์ให้แก่ภาควิชาที่นักวิจัยหรือกลุ่มนักวิจัยสังกัดอยู่
 • ในกรณีที่ไม่มีผู้มีความต้องการครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้ศูนย์เครื่องมือจัดทำเรื่องการอนุมัติในการแทงจำหน่ายเป็นครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
 1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการวิจัยเฉพาะทาง หรืออุปกรณ์เสริมในการวิจัยที่เก่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวิจัยได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

secproequip2

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

 • วันนี้: _
 • เมื่อวานนี้: _
 • สัปดาห์นี้: _
 • เดือนนี้: _
 • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก