สอวน. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2561

ปิดความเห็น บน สอวน. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2561 14310

ประกาศรับสมัครสมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงิน

สมัครสอบและชำระเงินภายในวันที่ 9-31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น

ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกจะปิดโดยอัตโนมัติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:30 น.

ขั้นตอนที่นักเรียนต้องดำเนินการในการสมัคร ***โปรดกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น***

  1. เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการ สอวน. โดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้
    *** ระบบปิดรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:30 น. ***
  2. รอประมาณไม่เกิน 5 นาที ตรวจสอบกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้สมัครสอบฯ ได้กรอกในข้อ 1. จะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันข้อมูลการสมัคร และเอกสารใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ และเอกสารใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ก่อนชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ว่า เลขประจำตัวประชาชน (Ref1) และรหัสโรงเรียน (Ref2) ของผู้สมัครสอบถูกต้องหรือไม่ หากไม่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ ให้ผู้สมัครสอบฯ ตรวจสอบใน “กล่องจดหมายขยะ (Junk Mail)” ของผู้สมัครสอบฯ หรือค้นหาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากที่อยู่ noreply@ku.th กรณีไม่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ โปรดดำเนินการให้ระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉบับใหม่
  3. ผู้สมัครสอบฯ นำเอกสารใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 (ตามระยะเวลาทำการของสาขา) และเมื่อชำระเงินแล้ว ให้เก็บเอกสารใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) เพื่อนำมาแสดง ณ สนามสอบ ในวันสอบคัดเลือกฯ
  4. ตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ในวันทำการถัดไปจากวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (สถานะการชำระเงินจะยังไม่ขึ้นทันทีที่ชำระค่าธรรมเนียม จะต้องรอให้ทางธนาคารฯ ส่งข้อมูลการชำระเงินมาให้ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำการยืนยันข้อมูลการชำระเงินก่อน)
  5. กรณีที่ผู้สมัครสอบฯ พบว่ามีการกรอกข้อมูลผิดพลาด ให้แจ้งข้อมูลผ่านคำร้องออนไลน์ คลิกที่นี่ เท่านั้น (ไม่รับพิจารณาข้อมูลผ่านทางช่องทางอื่นๆ) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะทำการแก้ไขข้อมูลให้ภายใน 1-2 วันทำการถัดไป (ขณะนี้จะแก้ไขเฉพาะข้อมูลส่วนตัว ไม่รับการแก้ไขวิชาที่สมัคร และศูนย์อบรม สอวน. ทั้งนี้รับแก้ไขข้อมูลถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561)

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม ค่ายที่ 1/2561 โครงการ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานะการชำระเงินจะปรับปรุงในวันทำการถัดไป
สถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ของผู้สมัครสอบฯ จะได้รับการปรับยอดในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ: ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในเวลา 16:30 น. ของวันทำการถัดไปที่ชำระเงินค่าสมัครฯ | หลังจากส่งข้อมูล (submit) จากแบบฟอร์มแล้ว โปรดโหลด (refresh) หน้านี้ใหม่เพื่อดูข้อมูลที่เพิ่งกรอกเข้าสู่ระบบ

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 ต่อ 646141-6 (ในวันและเวลาราชการ)

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์