For Thai Student: How to apply for KU International Scholarship 2019 (ขั้นตอนการสมัครขอทุนส่งเสริม ปี 2562)

 

ขั้นตอนการสมัครสำหรับนิสิต มก.

  1. ศึกษาขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

P1-ActDi_KUCSI2019

  1. สมัครผ่านเวปไซต์ของกองวิเทศสัมพันธ์ มก. เลือกเมนูด้านขวา -> โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล -> 2562 เลือกใบสมัครสำหรับนิสิตไทย
  2. กรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารประกอบแล้ว Save ใบสมัครเป็น PDF และบันทึก Ticket No. ไว้ติดตาม
  3. พิมพ์ใบสมัครจากระบบรับสมัครและแนบเอกสารให้ครบจากนั้นเซ็นชื่อผู้สมัครนำไปเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นชื่อลงในข้อ 4.1 และเสนอหัวหน้าภาควิชาเซ็นชื่อในข้อ 4.3
  4. ดาวโหลดตัวอย่างบันทึกข้อความนำส่งใบสมัครเพื่อแก้ไขและพิมพ์ออกมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ โดยเข้าไปที่ Link นี้: DOC file: https://goo.gl/gorQfc หรือ PDF file: https://goo.gl/12rHEk
  5. แนบใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ให้เรียบร้อยแล้วส่งบันทึกข้อความและใบสมัครผ่านภาควิชามายังสำนักงานเลขานุการคณะฯ ปิดรับใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ก่อนเวลา 16.00 น.
  6. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ โทรภายใน 646121 Email: rattapan.t@ku.th

 

หมายเหตุ

เอกสารรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ต้องใช้สื่อสารในต่างประเทศขอให้นิสิตแนบผลการทดสอบแบบมาตรฐาน เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS หรือหากไม่สามารถส่งหลักฐานได้ทันตามกำหนดขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำบันทึกข้อความเพื่อรับรองความสามารถด้านภาษาภาษาอังกฤษของนิสิตโดย Download ได้จาก Link นี้ https://goo.gl/gHwKoy