ขั้นตอนการสมัครสำหรับนิสิต มก.
1. กรอกข้อมูลลงใน Google Form โดยเข้าไปที่ Link นี้:https://goo.gl/z7MyLj
2. ดาวโหลดใบสมัคร (PDF) ได้ที่ Link นี้: https://goo.gl/h7rA9r และพิมพ์ออกมาเพื่อกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้สมัคร และผู้เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบถ้วน
3. ดาวโหลดตัวอย่างบันทึกข้อความนำส่งใบสมัครเพื่อแก้ไขและพิมพ์ออกมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ โดยเข้าไปที่ Link นี้: DOC file: https://goo.gl/rjRMnf หรือ PDF file: https://goo.gl/wVqfbv
4. แนบใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ให้เรียบร้อยแล้วส่งบันทึกข้อความและใบสมัครผ่านภาควิชามายังคณะฯภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.
5. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ โทรภายใน 646121 Email: rattapan.t@ku.ac.th

หมายเหตุ
เอกสารรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ต้องใช้สื่อสารในต่างประเทศขอให้นิสิตแนบผลการทดสอบแบบมาตรฐาน เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS หรือหากไม่สามารถส่งหลักฐานได้ทันตามกำหนดขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำบันทึกข้อความเพื่อรับรองความสามารถด้านภาษาภาษาอังกฤษของนิสิตโดย Download ได้จาก Link นี้ https://goo.gl/vC7NwG