กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
ภาควิชาเคมี
http://www.chem.sci.ku.ac.th

หลักสูตร
วท.บ. (เคมี)

     วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
     วท.ม. (เคมี)
     ปร.ด. (เคมี)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
     ศึกษาเกี่ยวกับความูร้พื้นฐานทางเคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีวิเคราะห์ เคมีทั่วไป และเคมีอุตสาหกรรม รวมทั้งวิศวกรรมเคมี โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความเข็มแข็งในวิชาเคมี ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ มีความร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศ

การประกอบอาชีพ
สามารถเข้าทำงานในภาครัฐและเอกชน เช่น นักเคมีในสถานบริการการแพทย์ หน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตและแปรรูป ภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การเกษตร และ
อุตสาหกรรม

ภาควิชาฟิสิกส์
http://www.physics.sci.ku.ac.th

หลักสูตร
วท.บ. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (มาตรวิทยา)
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
ศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติทั้งหลาย โดยเน้นฟิสิกส์สารควบแน่น ฟิสิกส์เชิงเคมี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์-สารสนเทศควอนตัม ฟิสิกส์วัสดุ ฟิสิกส์ของวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์ประยุกต์ และวัสดุนาโน
การประกอบอาชีพ
นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การสื่อสาร เป็นต้น

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
http://www.earth.sci.ku.ac.th

หลักสูตร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ)

     วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ)
     ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ อันประกอบด้วยบรรยากาศ อุทกภาค ชีวภาคและธรณีภาคของโลก รวมถึงความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรและแนวทางการจัดการลดผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ
การประกอบอาชีพ
     สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้หลายแห่ง เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตินิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันอัญมณีแห่งชาติ และบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การสำรวจทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ เป็นต้น

ภาควิชาวัสดุศาสตร์
http://www.mat.sci.ku.ac.th

หลักสูตร
     วท.ม (วิทยาการวัสดุนาโน)
ปร.ด (วิทยาการวัสดุนาโน)

การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
     การศึกษาเป็นลักษณะสหวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางเคมีและฟิสิกส์ การพัฒนางานวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การสังเคราะห์ในระดับโมเลกุล จนถึงการขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ทั้งในระดับจุลภาคถึงมหภาค และต่อยอดไปถึงการใช้งานได้จริง เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

การประกอบอาชีพ
     งานที่เกี่ยวกับวัสดุกำลังเป็นที่ต้องการทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถทำงานในหน่วยงานวิจัย สถานศึกษา และภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ภาควิชาจุลชีววิทยา
http://micro.sci.ku.ac.th/

หลักสูตร
     วท.บ. (จุลชีววิทยา)
     วท.ม. (จุลชีววิทยา)
     ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
     ด้านพื้นฐานทางจุลชีววิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร์และอนุกรมวิธานของจุลชีววิทยา รวมทั้งด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ทางอาหาร น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม ทางการเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม

การประกอบอาชีพ
     ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยงานอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง

ภาควิชาชีวเคมี
http://biochemistry.sci.ku.ac.th/

หลักสูตร
     วท.บ. (ชีวเคมี)

     วท.ม. (ชีวเคมี)
     ปร.ด. (ชีวเคมี)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
     ศึกษาเกี่ยวกับชีวเคมีพืช ชีวเคมีสัตว์ ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม ชีวเคมีประยุกต์ในการเกษตร และอุตสาหกรรม และชีวเคมีทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาที่กล่าวถึงโครงสร้าง สมบัติ การทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของชีวโมเลกุลในพฤติกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

การประกอบอาชีพ
     สามารถปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร อาหารและยา

ภาควิชาพฤกษศาสตร์
http://www.botany.sci.ku.ac.th

หลักสูตร
 วท.บ. (ชีววิทยา) สาขาพฤกษศาสตร์

     วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
     ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
     ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตพืชทุก ๆ ด้าน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชีวโมเลกุล เซลล์ จนถึงพืชทั้งต้น การวิจัยเพื่อศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต เมตาบอลลิซึม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการสร้างพืชสายพันธุ์ใหม่

การประกอบอาชีพ
     หน่วยงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านพืช เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองสวนกรุงเทพมหานครฯ สวนหลวง ร.9 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ธุรกิจผลิตพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น

ภาควิชาพันธุศาสตร์
http://www.genetics.sci.ku.ac.th

หลักสูตร
     วท.บ. (พันธุศาสตร์)

     วท.ม. (พันธุศาสตร์)
     ปร.ด. (พันธุศาสตร์)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
     ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์พื้นฐาน พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์สภาวะแวดล้อม พันธุศาสตร์ประยุกต์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

การประกอบอาชีพ
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
http://www.apprad.sci.ku.ac.th

หลักสูตร
     วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี)

     วท.ม. (รังสีประยุกต์และไอโซโทป)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
     ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางนิวเคลียร์ รังสีสุขภาพและการป้องกัน เทคนิคการวัดรังสี ชีววิทยารังสี รังสีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสี รังสีและการกลายพันธุ์ การวิเคราะห์โดยวิธีทางนิวเคลียร์ การใช้รังสีและไอโซโทปในการเกษตร เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นต้น

การประกอบอาชีพ
     นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา การเกษตรและการใช้ประโยชน์จากรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ เช่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กัมมันตภาพรังสีควบคุมผลิตภัณฑ์

ภาควิชาสัตววิทยา
http://www.zoo.sci.ku.ac.th

หลักสูตร
     วท.บ. (ชีววิทยา) สาขาชีววิทยาและสาขาสัตววิทยา

     วท.ม. (สัตววิทยา)
     วท.ม. (ชีววิทยา)
     ปร.ด. (สัตววิทยา)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
ชีววิทยา
ศึกษานิเวศวิทยาของสัตว์และมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักชีววิทยา ชีววิทยาของเซลล์ ชีววิทยาพัฒนาการการเพาะเลี้ยงเซลล์ และเทคนิคทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

     สัตววิทยา ศึกษากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา นิเวศวิทยาของสัตว์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
การประกอบวิชาชีพ
     อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร หน่วยวิจัยโรงพยาบาล กรมปศุสัตว์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตอาหารและยา

กลุ่มคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์
http://www.maths.sci.ku.ac.th

หลักสูตร
     วท.บ. (คณิตศาสตร์)

     วท.ม. (คณิตศาสตร์)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
     ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้เหตุผลเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ โดยเน้นทั้งในด้านทฤษฎี และการนำไปใช้เพื่อให้รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์ในการคัด มีเหตุผลในแง่ของวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินงานวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้มาก

การประกอบอาชีพ
     นักวิชาการ ครูอาจารย์ นักวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน นักวิจัย นักการเงิน การธนาคาร และงานด้านคอมพิวเตอร์

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
http://www.cs.sci.ku.ac.th

หลักสูตร
     วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

     วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
     ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคปกติ
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
     ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธี และโครงการสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบและบูรณาการระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครืองจักร การจัดการเครือข่ายและความมั่นคง การทดสอบและพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ การโปรแกรมระบบปฏิบัติการและการจัดการสารสนเทศ

การประกอบอาชีพ
     นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ระบบ หรือนักวิจัยในหน่วยงาน เช่น ธนาคาร บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง

 ภาควิชาสถิติ
http://www.stat.sci.ku.ac.th

หลักสูตร
     วท.บ. (สถิติ)

     วท.ม. (สถิติ)
     ปร.ด. (สถิติ)
การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
     ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทฤษฎีและประยุกต์ด้านสถิติและสารสนเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น การวางแผน การทดลอง การสุ่มตัวอย่าง สถิติควบคุมคุณภาพ การวิจัยดำเนินการ สถิติประกันภัย สถิติธุรกิจ การวิเคราะหืและประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติอุตสาหกรรม ชีวสถิติ สถิติธุรกิจ สถิติประกันภัย เทคนิคการพยากรณ์

การประกอบอาชีพ
    สามารถทำงานทั้งทางด้านสถิติและคอมพิวเตอร์ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ วิศวกรควบคุมคุณภาพ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นักสถิต นักวิเคราะห์ตลาด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์