คู่มือและสารสนเทศสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ปิดความเห็น บน คู่มือและสารสนเทศสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 2219

นิสิตระดับปริญญาตรีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผู้ปกครองของนิสิตระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมตามข้อบังคับระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2559
ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประกาศว่าด้วยการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา
ประกาศว่าด้วยการเทียบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เพื่อยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เอกสารเล่มหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชาต่างๆ
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พุทธศักราช 2559

+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2559

แบบฟอร์มคำร้องนิสิตต่างๆ สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าสู่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (นิสิตปริญญาโท และนิสิตปริญญาเอก) คณะวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่เป็นเพียงหน่วยการเรียนการสอนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น

การทำคำร้องและเอกสารต่างๆ ขอให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตรวจสอบข้อมูลและประกาศได้จากเว็บไซต์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.grad.ku.ac.th) โดยตรง

1470240090287

ระบบตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตสำหรับผู้ปกครอง
(https://regis.ku.ac.th/cpcstk/KUParents/)

1470239606847

ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนิสิต
(http://nisit.kasetsart.org)

1470239278510

ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(https://regis.ku.ac.th)

1470239440980

ระบบประเมินการเรียนการสอน
(https://eassess.ku.ac.th)

1470239606847

ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนิสิต
(http://nisit.kasetsart.org)

1470239713534

ระบบติดตามคำร้องนิสิต (คณะวิทยาศาสตร์)
(https://sisc.sci.ku.ac.th)

1470240090287

ระบบตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตสำหรับผู้ปกครอง
(https://regis.ku.ac.th/cpcstk/KUParents/)

1470240058868

ระบบติดตามคำร้องนิสิต (KU One Stop Service)
(http://iregis.registrar.ku.ac.th/OSSWeb/tracking/oss_t03_01.jsf)

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290