บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปิดความเห็น บน บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 201

KingofThailandVetiverAwards

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มาลี ณ นคร, รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รศ.ดร. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล และ นางสาวมัทนาภรณ์ ใหม่คามิ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน The King of Thailand Vetiver Awards และ TVNI Awards ในเรื่อง Salt Tolerant Vetiver จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ในงาน The Sixth International Conference on Vetiver เมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศเวียดนาม >>  ผลงานวิจัย  <<

KingofThailandVetiverAwards1

KingofThailandVetiverAwards6 KingofThailandVetiverAwards7

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์