รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ปิดความเห็น บน รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 397

รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

เกณฑ์การพิจารณาแบบฟอร์ม

รางวัลประเภทที่ 1: ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards)
รางวัลประเภทที่ 2: ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)
รางวัลประเภทที่ 3: ผลงานวิจัยตีพิมพ์
รางวัลประเภทที่ 4: ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
รางวัลประเภทที่ 5: ผลงานนวัตกรรมการวิจัย
รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจํานวนนักวิจัย Publication per head (PPH)
รางวัลประเภทที่ 7 :ผลงานตำราและหนังสือ
รางวัลประเภทที่ 8 : บุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
รางวัลประเภทที่ 9 : บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 10 : นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ
รางวัลประเภทที่ 11 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี
รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
รางวัลประเภทที่ 14 : ส่งเสริมให้นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่อเป็นผู้ประกอบการ
รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
รางวัลประเภทที่ 16 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น
รางวัลประเภทที่ 17 : รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์
รางวัลประเภทที่ 18 : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลประเภทที่ 19 : อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน
รางวัลประเภทที่ 20 : บริการวิชาการดีเด่น

รางวัลประเภทที่ 7: ผลงานตำราและหนังสือ
รางวัลประเภทที่ 12: นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 14: ส่งเสริมให้นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่อเป็นผู้ประกอบการ
รางวัลประเภที่ 15: นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
รางวัลประเภทที่ 16: นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น

 

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290