ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 67

newsc58_orientation

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 12:30 – 16:30 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

  • 12:30 – 13:00 น.  ลงทะเบียน
  • 13:00 – 13:30 น.  วิดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ และแนะนำผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
  • 13:30 – 14:00 น.  พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
  • 14:00 – 14:30 น.  แนะนำ “เรียนอย่างไรให้จบเป็นบัณฑิต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  • 14:30 – 15:30 น.  แนะนำ “ข้อมูลเรื่องสวัสดิการของนิสิต” โดย อาจารย์ประหยัด สุตเศวต ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
  • 15:30 – 16:00 น.  แนะนำ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดย คุณยศพงษ์ เติมศิริพงศ์ และคณะ
  • 16:00 – 16:30 น.  วิดิทัศน์แนะนำสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ และแผนกิจกรรม

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 2558

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์