นิสิตที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร โปรดดำเนินการภายใน 26 กรกฎาคม 2559

ปิดความเห็น บน นิสิตที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร โปรดดำเนินการภายใน 26 กรกฎาคม 2559 68

ขอให้นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนที่ขอจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 (ทั้งภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2559) ตรวจสอบการผ่านเกณฑ์ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือไม่ นิสิตจะต้องดำเนินการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 2) ข้อ 26.6 …นิสิตจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาหรืออนุปริญญาได้… ซึ่งนิสิตจะต้องมีจำนวนโครงการ และจำนวนชั่วโมงกิจกรรมรวมตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 1. จำนวนโครงการรวม 15 โครงการขึ้นไป โดยแบ่งเป็น
  1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย 5 โครงการ
  2. กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2 โครงการ
  3. กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ 2 โครงการ
  4. กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 โครงการ
  5. กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ 2 โครงการ
  6. กิจกรรมเพื่อสังคม 2 โครงการ
 2. จำนวนหน่วยชั่วโมงรวมทั้งหมด 50 ชั่วโมงขึ้นไป

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดวันสุดท้ายของการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้นิสิตผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว มิฉะนั้นนิสิตจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือเขียนคำร้องทั่วไป “ขอไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558”

ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยตนเองได้ที่ http://nisit.kasetsart.org

banner_lastday

หมายเหตุ: ภาควิชา/องค์กรกิจกรรมนิสิตใดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อนิสิตเพื่อบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขอให้ดำเนินการโดยด่วน เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลฯ สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษาได้ทันวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์