รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ปิดความเห็น บน รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 28

ขอให้สโมสรนิสิต ภาควิชา และชุมนุมนิสิตภาควิชา รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งโครงการที่อยู่ในแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต (แผนงบประมาณฯ) โครงการเพิ่มเติมนอกแผนฯ และโครงการของภาควิชา โดยกรอกข้อมูลที่ http://goo.gl/forms/3jnSJJkkAV

[ เริ่มต้นกรอกข้อมูลรายงานผล*| ตรวจสอบการรายงานผล (รอประมาณไม่เกิน 5 นาทีหลังจากกรอก)*]

ทั้งนี้ ขอให้ทุกโครงการในปีการศึกษา 2558 รายงานผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อย ภายในวันที่ 28 เมษายน 2559 (โครงการที่ดำเนินการหลังวันที่ 28 เมษายน 2559 ให้รายงานผลภายใน 5 วัน หลังวันสุดท้ายของโครงการ)

หมายเหตุ *: ต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Google Apps for Education (บัญชี @ku.th) ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดไว้ให้นิสิตและบุคลากรทุกคนในการดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มดังกล่าว ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าใช้บัญชี @ku.th สามารถศึกษาขั้นตอนการขอทราบและเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านได้ที่เว็บไซต์ http://kgg.ku.th/ch

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์