ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ 1123

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

——————————————————————————-
ศาสตราจารย์
——————————————————————————-

ศ.ดร.พัฒนา  ศรีฟ้า  ฮุนเนอร์
สังกัด
ภาควิชาพันธุศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง 
ศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
26 กันยายน 2559
ศ.ดร.ภควดี  สิทธิไวยกิจ
สังกัด
ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง 
ศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
3 กุมภาพันธ์ 2558
ศ.ดร.บุญส่ง  คงคาทิพย์
สังกัด
ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง 
ศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555 
       ศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคคณากุล
สังกัด
ภาควิชาพันธุศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง 
ศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
27 มีนาคม 2557

——————————————————————————-
รองศาสตราจารย์
——————————————————————————-

รศ.ดร. ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย
สังกัด
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 
รศ.ดร. สมาน  แก้วไวยุทธ
สังกัด
ภาควิชาสัตววิทยา
ให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
12 กันยายน 2559
  รศ.ดร. อมรรัตน์  พรหมบุญ
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
9 มกราคม 2560
รศ.ดร. นัทธมน  คูณแสง
สังกัด
ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
21 มิถุนายน 2559
รศ.ดร. สุปิยนิตย์  ไม้แพ
สังกัด
ภาควิชาสัตววิทยา
ให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
26 สิงหาคม 2559
      รศ.ดร. สมชัย  พรบันลือภาภ
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
29 มีนาคม 2559
รศ.ดร.ประชุมพร  คงเสรี
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
19 สิงหาคม 2558
รศ.ดร.จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร
สังกัด
ภาควิชาฟิสิกส์
ให้ดำรงตำแหน่ง 
องศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
24 เมษายน 2558
รศ.ดร.จิรโรจน์  ต.เทียนประเสริฐ
สังกัด
ภาควิชาฟิสิกส์
ให้ดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
26 มกราคม 2558
รศ.ดร.สุรศักดิ์  เชียงกา
สังกัด
ภาควิชาฟิสิกส์
ให้ดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม
 2557
รศ.ดร.บุญเสฐียร  บุญสูง
สังกัด
ภาควิชาสัตววิทยา
ให้ดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 
24 พฤศจิกายน 2557
รศ.ดร.สุธี  บุญช่วย
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557
รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
สังกัด ภาควิชาชีวเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557


——————————————————————————-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
——————————————————————————-

ผศ.ดร.ปราโมทย์  ชำนาญปืน
สังกัด
ภาควิชาสัตววิทยา
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 
ผศ.ดร.มีนา  ปทุมสูตร
สังกัด
ภาควิชาสถิติ
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
15 ธันวาคม 2560
ผศ.ดร.เยาวภา  อร่ามศิริรุจิเวทย์
สังกัด
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
25 เมษายน 2560
ผศ.ดร.วีระศักดิ์  ฟุ้งเฟื่อง
สังกัด
ภาควิชาสัตววิทยา
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
13 ธันวาคม 2559
ผศ.ดร.วชิรญาณ์  ธงอาสา
สังกัด
ภาควิชาสัตววิทยา
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
27 มกราคม 2559
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  เอโกบล
สังกัด
ภาควิชาพันธุศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
28 กันยายน 2560
ผศ.ดร.ชมพูนุท  วรากุลวิทย์
สังกัด
ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
29 พฤศจิกายน 2560
ผศ.ดร.นพรัตน์  สระแก้ว
สังกัด
ภาควิชาสัตววิทยา
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
25 เมษายน 2560
ผศ.ดร.วรรณรัตน์  พรศิริวงศ์
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
2 พฤศจิกายน 2560
ผศ.ดร.จรรยา เจตนาเสน
สังกัด
ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 7
สิงหาคม 2560
ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร
สังกัด
ภาควิชาสถิติ
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
11 มกราคม 2560
ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์
สังกัด
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
2 กรกฎาคม 2558
ผศ.ดร.วรรณรดา สุราช
สังกัด
ภาคพันธุศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
28 กันยายน 2558
ผศ.ดร. อัจราพร ศรีบุญเลิศ
สังกัด
ภาควิชาพันธุศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
5 ตุลาคม 2559
ผศ.ดร. สุธาสินี กิตยาการ
สังกัด
ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
5 สิงหาคม 2558
ผศ.ดร.วิชชา  อิ่มอร่าม
สังกัด
ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
22 กันยายน 2559
ผศ.ดร.สมฤดี  สาธิตคุณ
สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
12 ตุลาคม 2559
      ผศ.ดร.อดิศักดิ์  บุญชื่น
สังกัด
ภาควิชาฟิสิกส์
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
14 ธันวาคม 2559
ผศ.ดร.ชุรภา  ธีรภัทรสกุล
สังกัด
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
29 สิงหาคม 2559
ผศ.ดร.ณัฎฐา  เสนีวาส
สังกัด
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
22 ตุลาคม 2558
ผศ.ดร.พันทิพย์  โตแก้ว
สังกัด
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
15 ตุลาคม 2558
ผศ.ดร.พิพัฒน์  คงประชา
สังกัด
ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
26 มกราคม 2558
ผศ.ดร.ปกรณ์  วรรธนอมร
สังกัด
ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่
20 ตุลาคม 2558
ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557
ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์
สังกัด ภาควิชาเคมี
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
ผศ.ดร.กฤษณ์  วันอินทร์
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์